pomáháme
vám růst

Jsme nezávislá společnost konzultantů a technických odborníků,
nabízející široké spektrum profesionálních služeb.
Specializujeme se na firemní ekonomické poradenství,
technické poradenství a podnikový management.

pomáháme
překonávat očekávání

Jsme nezávislá společnost konzultantů a technických odborníků,
nabízející široké spektrum profesionálních služeb.
Specializujeme se na firemní ekonomické poradenství,
technické poradenství a podnikový management.

inspirujeme
k novým nápadům

Jsme nezávislá společnost konzultantů a technických odborníků,
nabízející široké spektrum profesionálních služeb.
Specializujeme se na firemní ekonomické poradenství,
technické poradenství a podnikový management.

ICT a Energie

Telekomunikační a informační technologie jsou bezesporu jedny z klíčových komponent pro efektivní řízení firmy podnikající v jakémkoliv oboru. Pragmaticky a zároveň progresivně využívané technologické služby, hlavně z pohledu účelnosti, spolehlivosti, pořizovacích a provozních nákladů, prokazatelně zvýší produktivitu jednotlivce a následně výkon celé firmy, respektive její konkurenceschopnost. Tyto služby vnímáme jako nástroj, nikoliv jako cíl, a vždy sledujeme všechny souvislosti a neřešíme pouze izolované oblasti.

Dosažitelnost a přístupnost energie, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, nákladová efektivnost a optimální využití přírodních zdrojů jsou, s ohledem na společenskou přijatelnost, základními předpoklady a nezbytností každé výkonné ekonomiky. Vzájemné vazby mezi těmito požadavky a hledání nejoptimálnějších technických a ekonomických řešení patří mezi nejzákladnější otázky při formulování energetické politiky na jakékoliv úrovni řízení. Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, poskytováním energetických služeb, zpracováním energetických koncepcí a zaváděním systémů energetického managementu.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

ICT
 

V oblasti informačních a komunikačních technologií zajišťujeme pro klienta assessment stávajícího stavu, následně bilanční a rizikovou analýzu a návrh realizačních opatření s cílem dosažení požadovaných efektů – úspora nákladů, zvýšení produktivity, zvýšení efektivity nebo kombinace všech kriterií.

Telekomunikace
 

Analýza stávajícího řešení telekomunikačních potřeb zákazníka, návrh optimálních změn v oblastech technické topologie (data, fix, mobil, HW, SW).

Analýza smluvních podmínek s dodavateli, návrh změnových opatření a zajištění jejich implementace formou realizace zadávací dokumentace, výběrového řízení a návrhu nového kontraktu s dodavatelem.

Outsourcing
 

Analýza stávajícího řešení komplexních ICT „in house“ služeb zákazníka. Zpracování bilanční a rizikové analýzy pro manažerské rozhodnutí. Následná fáze výběrových řízení, výběr dodavatele a implementace, respektive migrace jednotlivých částí (SW, HW) na nejvhodnější řešení.

Součástí služby je právní podpora pro okamžité řešení nastalých požadavků.

Energetika
 

Hodnocení účinnosti užití energie v systémech výroby, přeměny, distribuce a spotřeby energie. Zpracování energetických auditů, studií proveditelnosti a technickoekonomických analýz s cílem navrhnout energeticky a nákladově efektivní způsob provozování daného energetického hospodářství.

Teplárenství
 

Posouzení způsobů užití paliv a energie v soustavách zásobování teplem, jejich optimálního dimenzování a možností zavedení či rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla. Optimalizace stávajících nebo základní návrh nových tepelných zdrojů a soustav zásobování teplem, včetně výpočtu ekonomických a environmentálních dopadů.

Energetické
služby

Asistence při výběru vhodného poskytovatele energetických služeb. Administrace zadávacího řízení, včetně přípravy tendrové dokumentace, hodnocení předložených nabídek a aktivní účasti při jednání s uchazeči. Zavádění principů energetického management, tj. cílené strategie úspor vedoucí k efektivnímu řízení spotřeby energie.

Dohlédneme na
úspěšnou realizaci
vašich projektů

Struktura a harmonogram poradenských služeb

 • Zrealizujeme audit stávajícího využívání služeb s ohledem na předmět podnikání a budoucí obchodní a firemní strategii společnosti.
 • Navrhneme optimalizaci využití služeb a doporučíme jejich eventuální rozvoj.
 • Zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele služeb.
 • Vypracujeme nákladově optimalizační a kvalitativní studii včetně implementačního plánu a hodnocení rizik.
 • Doporučíme a vyjednáme vhodný způsob financování navrženého řešení.
 • Předložíme podklady pro finální výběr dodavatele a/nebo realizaci opatření s ohledem na investiční strategii společnosti a dostupnost zdrojů.
 • Poskytneme plnou obchodní a právní podporu při kontraktačních jednáních s cílem podpisu nejvýhodnějšího kontraktu.
 • Zajistíme supervizi nad úspěšnou implementací vybraných řešení.

Ekonomické poradenství

Naše služby v jednotlivých oblastech jsou dodávány jako ucelené řešení. Jako příklad uvedeme dotace ze strukturálních fondů: po konzultaci s klientem identifikujeme příležitosti pro dotační podporu v rámci jím připravovaných investičních záměrů a zajistíme kompletní servis pro přidělení relevantních dotačních zdrojů. Součinnost klienta je omezena na minimální nutnou úroveň, aby se mohl plně věnovat svému hlavnímu podnikání.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

ZAJIŠTĚNÍ
DOTACÍ

Kompletní servis pro Vaši firmu v oblasti dotačního poradenství v rámci celého projektového cyklu – tzv. dotační management. Zpracujeme audit všech možností získání dotací pro Váš projekt, připravíme všechny podklady vyžadované gestorem poskytujícím dotaci, zadministrujeme podání žádosti o dotaci, zajistíme přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele, realizaci výběrového řízení, právní servis pro kontraktační jednání s vybraným uchazečem a následný projektový dotační management po čerpání dotace a jejího monitoringu.

Naše reference z úspěšně realizovaných projektů jsou pro Vás zárukou prvotřídních služeb.

DUE
DILLIGENCE

Due diligence chápeme jako proces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu. Zaměření due diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech objednatele. Velkou péči věnujeme již procesu konkretizace objednávky a tvorbě plánu či harmonogramu prací, kdy se snažíme s klienty nalézt optimální rozsah a strukturu informací nezbytných k realizaci jeho záměru.

Standardním výstupem z due diligence pro klienty je detailní zpráva, obsahující rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností majících pro objednatele, jeho cíle a záměry rozhodující význam.

Výběrová
řízení

Komplexní servis administrace výběrových řízení pro komerční subjekty i pro subjekty ze státní správy a samosprávy s cílem dosažení očekávaných efektů v oblasti optimalizace nákladů.

U výběrových řízení podle zákona o zadávaní veřejných zakázek či pro účely poskytnutí dotace z evropských fondů zajistíme: zpracování návrhu zadávacích podmínek, zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, vypracování oznámení k zadávacímu řízení, rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek, vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky, zajištění oznámení o vyloučení uchazeči, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům, zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům do informačního systému veřejných zakázek.

ÚČETNICTVÍ
A DANĚ

V oblasti účetnictví a daňového poradenství nabízíme komplexní poradenství v těchto agendách, primárně se zaměřením na manažerské rozhodování pro zvolení efektivní formy - „in house“ nebo plný outsourcing.

ŘÍZENÍ
POHLEDÁVEK

Rychlé a efektivní služby při realizaci systému managementu pohledávek z obchodního styku vašeho podnikání. Vaše hlavní podnikatelská činnost je jistě jiná, než snaha domoci se zaplacení za řádně dodanou službu či produkt. Cílem našeho společného úsilí bude nastavení mechanismů pro trvalé snížení pohledávek po splatnosti při současném zachování vašeho dobrého jména v oboru a nenarušení dobrých obchodních vztahů s vašimi partnery.

My sami jsme také podnikatelé, kteří si váží kvalitně odvedené práce, respektujeme seriozní konkurenční prostředí a stavíme na vzájemné důvěře.

INVESTIČNÍ
poradenství

Pro Vaše inovativní projekty zajistíme konzultace s potenciálními investory, kteří by podpořili jejich financování a realizaci. Součástí služby je příprava či verifikace podnikatelského záměru, finančního plánu, rizikové analýzy a další nezbytných podkladů pro možnost pragmatického rozhodování investora.

Podpoříme váš
podnikatelský
záměr

Manažerské poradenství

Saturované trhy, vyspělá konkurence, náročný zákazník, fluktuace zaměstnanců ... to jsou atributy, které každá úspěšná firma vnímá a intenzivně hledá cesty a řešení k odlišení se. Tím nejcennějším aktivem, kterým firma disponuje, jsou lidé. Talentovaní, motivovaní, přemýšliví, inspirativní, produktivní a loajální. Za naši dlouholetou manažerskou praxi jsme postavili mnoho více či méně úspěšných týmů, nalezli a vyzkoušeli jsme nespočet způsobů, jak nadchnout jednotlivce a následně celý tým a tím extrémně zvýšit produktivitu. Zažili a implementovali jsme též nástroje, které v určitých fázích a prostředích nefungují a selhávají. A díky tomu nyní umíme nabídnout velmi účinné metody a principy pro dosažení kýženého efektu.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

FIREMNÍ
STRATEGIE

Pro zavedené firmy i pro start-upy zajistíme prvotřídní konzultace pro komplexní firemní strategii v oblastech marketingu, obchodu, řízení kvality, nákupu, lidských zdrojů, komunikace, správy financí, řízení výroby a další klíčové agendy.

Máme osobní manažerské zkušenosti napříč mnoha obory s prokazatelnými výbornými výsledky dosaženými pro majitele, akcionáře.

ŘÍZENÍ
VÝKONOSTI

Spokojenost a výkonnost zaměstnanců vnímáme jako spojené nádoby. Pro zajištění transparentnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance a zároveň pro dosažení firemních cílů navrhneme, po důkladném assessmentu, optimální nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) na všech úrovních, kde to má smysl. K této problematice přistupujeme pragmaticky, nevytváříme žádná komplikovaná řešení, ale funkční principy.

KOMPETENČNÍ
MODEL

Pokud firma nemá správně vydefinované kompetence a zodpovědnosti svých zaměstnanců, je komplikovaná sama sobě. Dvojité zodpovědnosti = nikdo na úkolu nepracuje. Chybějící kompetence = nedodání zakázky v termínu a kvalitě. A mnoho dalších příkladů.

Po důkladném assessmentu navrhneme optimální kompetenční model v souladu s firemní strategií. Každý zaměstnanec si bude vědom své zodpovědnosti a bude přesvědčený o své užitečnosti pro úspěch firmy.

MIX
PRODEJNÍCH KANÁLŮ

V rámci celkové firemní strategie se důkladně věnujeme oblasti obchodu. Každá služba, produkt, či řešení vyžaduje svoji optimální prodejní strategii. Tím máme na mysli, jak co nejúspěšněji prodat, vygenerovat pozitivní marži a mít loajálního a spokojeného zákazníka.

Doporučíme Vám optimální mix přímého, nepřímého prodeje v kombinaci s online nástroji. Máme osobní prokazatelné manažerské zkušenosti s prvotřídními výsledky. Neslibujeme, dodáváme.

ŘÍZENÍ
NÁKLADŮ

Je smutné, když v podnikání je obchodní tým schopen nalézt skvělé příležitosti a firma přesto negeneruje uspokojivý zisk, či marži. Náklady, to je ta klíčová oblast, kde mnoho firem selhává.

Strategický nákup, výběr klíčových dodavatelů a jejich rozvoj, zavedení principů controllingu, optimalizace zdrojů alokovaných na projektech, nasazení podpůrných nástrojů a mnoho dalších opatření. Každá neobhajitelně vynaložená koruna, euro či dolar je luxus, který si v současném konkurenčním prostředí není možné dovolit.

INTERIM
MANAGEMENT

Pokud si v rámci Vaší firmy na nějakou pracovní aktivitu netroufáte, nemáte vhodného kolegu nebo se jedná o aktivitu dočasnou a vysoce odbornou, je vhodným řešením tzv. interim management (dočasný odborník).

Zaměřujeme se na služby interim managementu v oblastech vrcholového managementu (CEO, CFO, COO) a projektového managementu. Máme osobní prokazatelné manažerské zkušenosti s prvotřídními výsledky, o kterých Vám podají reference naši spokojení zákazníci.

Na rozvinutých trzích je tato forma služby velmi využívaná - transparentně nadefinované zadání a přesně měřitelný výsledek dodané práce.

Sladíme vybraná
řešení a přístupy

Struktura a harmonogram poradenských služeb

 • Zrealizujeme audit stávajícího stavu s ohledem na předmět podnikání a budoucí obchodní a firemní strategii společnosti.
 • Navrhneme optimalizace a alternativy rozvojových řešení.
 • Zpracujeme realizační studii včetně rizikové analýzy a implementačního plánu.
 • Zajistíme koordinaci při implementaci zvolených řešení a postupů.
 • Předložíme verifikaci očekávaných efektů.
Napište nám

Phone+420 226 201 522

Pavel Spilka
Tel.: +420 602 609 157
E-mail: pavel.spilka@loydgroup.cz
Linkedin: pavelspilka
Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@loydgroup.cz
Linkedin: liborprouza