efekty z realizací garantujeme

jsme nezávislá společnost zkušených manažerů, konzultantů a technických odborníků, nabízející široké spektrum profesionálních služeb
specializujeme se na technické poradenství a realizace, strategické manažerské poradenství a administraci dotací a výběrových řízení

podpoříme váš udržitelný růst

jsme nezávislá společnost zkušených manažerů, konzultantů a technických odborníků, nabízející široké spektrum profesionálních služeb
specializujeme se na technické poradenství a realizace, strategické manažerské poradenství a administraci dotací a výběrových řízení

inspirujeme vlastními zkušenostmi

jsme nezávislá společnost zkušených manažerů, konzultantů a technických odborníků, nabízející široké spektrum profesionálních služeb
specializujeme se na technické poradenství a realizace, strategické manažerské poradenství a administraci dotací a výběrových řízení

Technické poradenství v energetice a ICT

Dosažitelnost a přístupnost energie, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, nákladová efektivnost a optimální využití přírodních zdrojů jsou, s ohledem na společenskou přijatelnost, základními předpoklady a nezbytností každé výkonné ekonomiky. Vzájemné vazby mezi těmito požadavky a hledání nejoptimálnějších technických a ekonomických řešení patří mezi nejzákladnější otázky při formulování energetické politiky na jakékoliv úrovni řízení. Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, poskytováním energetických služeb, zpracováním energetických koncepcí a
Specializujeme se na technické poradenství a realizace,  manažerské firemní poradenství a administraci dotací a výběrových řízení.

Informační technologie jsou bezesporu jedny z klíčových komponent pro efektivní řízení firmy podnikající v jakémkoliv oboru. Progresivně využívané technologické služby, hlavně z pohledu účelnosti, spolehlivosti, pořizovacích a provozních nákladů, prokazatelně zvýší produktivitu jednotlivce a následně výkon celé firmy, respektive její konkurenceschopnost. Tyto služby vnímáme jako nástroj, nikoliv jako cíl, a vždy sledujeme všechny souvislosti a neřešíme pouze izolované oblasti.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

ENERGETIKA

Hodnocení účinnosti užití energie v systémech výroby, přeměny, distribuce a spotřeby energie. Zpracování energetických auditů, studií proveditelnosti a technickoekonomických analýz s cílem navrhnout energeticky a nákladově efektivní způsob provozování daného energetického hospodářství.

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Asistence při výběru vhodného poskytovatele energetických služeb. Administrace zadávacího řízení, včetně přípravy tendrové dokumentace, hodnocení předložených nabídek a aktivní účasti při jednání s uchazeči. Zavádění principů energetického management, tj. cílené strategie úspor vedoucí k efektivnímu řízení spotřeby energie.

TEPLÁRENSTVÍ

Posouzení způsobů užití paliv a energie v soustavách zásobování teplem, jejich optimálního dimenzování a možností zavedení či rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla. Optimalizace stávajících nebo základní návrh nových tepelných zdrojů a soustav zásobování teplem, včetně výpočtu ekonomických a environmentálních dopadů.

ICT

V oblasti informačních a komunikačních technologií zajišťujeme pro klienta assessment stávajícího stavu, následně bilanční a rizikovou analýzu a návrh realizačních opatření s cílem dosažení požadovaných efektů – úspora nákladů, zvýšení produktivity, zvýšení efektivity nebo kombinace všech kriterií.

TELEKOMUNIKACE

Analýza stávajícího řešení telekomunikačních potřeb zákazníka, návrh optimálních změn v oblastech technické topologie (data, fix, mobil, HW, SW).

Analýza smluvních podmínek s dodavateli, návrh změnových opatření a zajištění jejich implementace formou realizace zadávací dokumentace, výběrového řízení a návrhu nového kontraktu s dodavatelem.

OUTSOURCING

Analýza stávajícího řešení komplexních ICT „in house“ služeb zákazníka. Zpracování bilanční a rizikové analýzy pro manažerské rozhodnutí. Následná fáze výběrových řízení, výběr dodavatele a implementace, respektive migrace jednotlivých částí (SW, HW) na nejvhodnější řešení.

Součástí služby je právní podpora pro okamžité řešení nastalých požadavků.

Dohlédneme na
úspěšnou realizaci
vašich projektů

Struktura a harmonogram poradenských služeb

 • Zrealizujeme audit stávajícího využívání služeb s ohledem na předmět podnikání a budoucí obchodní a firemní strategii společnosti.
 • Navrhneme optimalizaci využití služeb a doporučíme jejich eventuální rozvoj.
 • Zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele služeb.
 • Vypracujeme nákladově optimalizační a kvalitativní studii včetně implementačního plánu a hodnocení rizik.
 • Doporučíme a vyjednáme vhodný způsob financování navrženého řešení.
 • Předložíme podklady pro finální výběr dodavatele a/nebo realizaci opatření s ohledem na investiční strategii společnosti a dostupnost zdrojů.
 • Poskytneme plnou obchodní a právní podporu při kontraktačních jednáních s cílem podpisu nejvýhodnějšího kontraktu.
 • Zajistíme supervizi nad úspěšnou implementací vybraných řešení.

Ekonomické a dotační poradenství

Naše služby v jednotlivých oblastech jsou dodávány jako ucelené řešení. Jako příklad uvedeme dotace ze strukturálních fondů: po konzultaci s klientem identifikujeme příležitosti pro dotační podporu v rámci jím připravovaných investičních záměrů a zajistíme kompletní servis pro přidělení relevantních dotačních zdrojů. Připravíme podnikatelský záměr a studii proveditelnosti, připravíme finanční plán, zpracujeme cost-benefit-analýzu a risk analýzu a celý projekt zadministrujeme v elektronickém nástroji pro podávání žádostí o dotace. V proůběhu realizace investičního projektu zajistíme klientovi součinnost při zpracování průběžných monitorovacích zpráv a zprávy po ukončení projektu formou dotačního projektového managementu. Součinnost klienta je omezena na minimální nutnou úroveň, aby se mohl plně věnovat svému hlavnímu oboru podnikání. Máme 98 % úspěšnost námi podaných žádostí o dotace, jež pomohly úspěšně zrealizovat projekty v řádech desítek miliard korun.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

ZAJIŠTĚNÍ DOTACÍ

Kompletní servis pro Vaši firmu v oblasti dotačního poradenství v rámci celého projektového cyklu – tzv. dotační management. Zpracujeme audit všech možností získání dotací pro Váš projekt, připravíme všechny podklady vyžadované gestorem poskytujícím dotaci, zadministrujeme podání žádosti o dotaci, zajistíme přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele, realizaci výběrového řízení, právní servis pro kontraktační jednání s vybraným uchazečem a následný projektový dotační management po čerpání dotace a jejího monitoringu.
Naše reference z úspěšně realizovaných projektů jsou pro Vás zárukou prvotřídních služeb.

OCEŇOVÁNÍ AKTIV

Důsledně oceníme jednotlivá homotná i nehmotná aktiva a následně celou firmu pro tržní nebo investorské určení. K oceňování využíváme všechny osvědčené výnosové a nákladové metody a jejich vhodnou kombinaci tak, aby ocenění bylo zásadně věrohodné.
Zajistíme hodnocení nebo znalecký posudek dle požadavku zákazníka.

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Pro Vaše inovativní projekty zajistíme výběr a konzultace s potenciálními investory, kteří podpoří projektové financování a realizaci. Může se jednat o kombinaci věřitelské a majetkového pozice. Součástí služby je příprava či verifikace podnikatelského záměru, finančního plánu, rizikové analýzy, ocenění firmy a jednotlivých aktiv a další podklady pro možnost pragmatického rozhodování investora a zákazníka.

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK

Rychlé a efektivní služby při realizaci systému managementu pohledávek z obchodního styku vašeho podnikání. Vaše hlavní podnikatelská činnost je jistě jiná, než snaha domoci se zaplacení za řádně dodanou službu či produkt. Cílem našeho společného úsilí bude nastavení mechanismů pro trvalé snížení pohledávek po splatnosti při současném zachování vašeho dobrého jména v oboru a nenarušení dobrých obchodních vztahů s vašimi partnery.

My sami jsme také podnikatelé, kteří si váží kvalitně odvedené práce, respektujeme seriozní konkurenční prostředí a stavíme na vzájemné důvěře.

DUE DILLIGENCE

Due diligence chápeme jako proces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu. Zaměření due diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech objednatele. Velkou péči věnujeme již procesu konkretizace objednávky a tvorbě plánu či harmonogramu prací, kdy se snažíme s klienty nalézt optimální rozsah a strukturu informací nezbytných k realizaci jeho záměru.

Standardním výstupem z due diligence pro klienty je detailní zpráva, obsahující rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností majících pro objednatele, jeho cíle a záměry rozhodující význam.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Komplexní servis administrace výběrových řízení pro komerční subjekty i pro subjekty ze státní správy a samosprávy s cílem dosažení očekávaných efektů v oblasti optimalizace nákladů.

U výběrových řízení podle zákona o zadávaní veřejných zakázek či pro účely poskytnutí dotace z evropských fondů zajistíme: zpracování návrhu zadávacích podmínek, zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, vypracování oznámení k zadávacímu řízení, rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek, vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky, zajištění oznámení o vyloučení uchazeči, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům, zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům do informačního systému veřejných zakázek.

Podpoříme váš
podnikatelský
záměr

Strategické manažerské poradenství

Našimi zákazníky jsou prosperující firmy, startupy, firmy čelící krizové situaci i organizace zřizované a zakládané státní správou či samosprávou.

Za naši dlouholetou manažerskou praxi jsme úspěšně ztransformovali mnoho firem a týmů. Vyzkoušeli jsme nespočet způsobů, jak nadchnout jednotlivce, následně celý tým a tím extrémně zvýšit produktivitu celé firmy. Navrhli a implementovali jsme řešení a nástroje, které v určitých fázích a prostředích fungují excelentně a v jiných nefungují a selhávají. A díky tomu  umíme nabídnout velmi účinné metody a principy pro dosažení kýženého efektu. Co navrhneme též osobně zrealizujeme a odřídíme.

Saturované trhy, vyspělá konkurence, náročný zákazník, fluktuace zaměstnanců. To jsou atributy, které mnoho firem vnímá a intenzivně hledá cesty a řešení k odlišení se. Tím nejcennějším aktivem, kterým firma disponuje, jsou lidé a jejich nápady. Talentovaní, motivovaní, přemýšliví, inspirativní, produktivní a loajální. Ti nejlepší spojí svůj profesní život výlučně s firmou, které má vizi, vedou ji inspirující a věrohodní lídři, kteří umí pružně reagovat na změny. Jakékoliv.

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ FIREM

Převezme osobně řízení firmy, která se nachází v krizové situaci. Zanalyzujeme stav a příčiny krizové situace a vlastníkům předložíme "resuscitační krizový plán".
Jedná se o komplex opatření, v závislosti na stavu firmy a jeho příčin, typicky se jedná o:
- zajištení dostatku volných peněz - firmy nekrachují vlivem špatných bilančních výsledků, ale vlivem nedostatku volných pěněžních prostředků
- prodej všech neprovozních aktiv, v případě nutnosti některých krátkodobých aktiv
- redukce téměř všech nákladů/projektů, které negenerují ziskovou marži
- diverzifikace portfolia služeb
- v případě cizího kapitálu zahájení aktivního jednání s věřiteli o změnách struktury dluhové služby
- jednání o případném vstupu strategického nebo finančního partnera
- assessment managementu
- revize mzdového a odměňovacího modelu, nastavení KPIs a incentivního systému
- změna cenotvorby a alokačního nákladového klíče
- revize dodavatelsko odběratelských podmínek
- a další, v závislosti na konkrétním projektu

FIREMNÍ STRATEGIE

Pro zavedené firmy i pro start-upy zajistíme prvotřídní konzultace pro komplexní firemní strategii v oblastech marketingu, obchodu, řízení kvality, nákupu, lidských zdrojů, komunikace, správy financí, řízení výroby a další klíčové agendy.

Navržené strategie osobně také realizujeme pro dosažení kýžených efektů.
Máme osobní manažerské zkušenosti napříč mnoha obory s prokazatelnými výbornými výsledky pro majitele firem, akcionáře.

INTERIM MANAGEMENT

Pokud si v rámci Vaší firmy na nějakou kompetenci netroufáte, nemáte vhodného kandidáta nebo se jedná o aktivitu dočasnou a vysoce odbornou, je vhodným řešením tzv. interim management (dočasný odborník).

Zaměřujeme se na služby interim managementu v oblastech vrcholového managementu (CEO, CFO, COO) a projektového managementu. Máme osobní prokazatelné manažerské zkušenosti s prvotřídními výsledky, o kterých Vám podají reference naši spokojení zákazníci.

Na rozvinutých trzích je tato forma služby velmi využívaná - transparentně nadefinované zadání a přesně měřitelný výsledek dodané práce.

OCEŇOVÁNÍ AKTIV A FIREM

Oceníme jednotlivá homotná i nehmotná aktiva a následně celou firmu pro tržní nebo investorské určení. K oceňování využíváme všechny osvědčené výnosové a nákladové metody a jejich vhodnou kombinaci.
Zajistíme hodnocení nebo znalecký posudek.

KOMPETENČNÍ MODEL

Pokud firma nemá správně vydefinované kompetence a zodpovědnosti svých zaměstnanců, je komplikovaná sama sobě. Dvojité zodpovědnosti = nikdo na úkolu nepracuje. Chybějící kompetence = nedodání zakázky v termínu a kvalitě. A mnoho dalších příkladů.

Po důkladném assessmentu navrhneme optimální kompetenční model v souladu s firemní strategií. Každý zaměstnanec si bude vědom své zodpovědnosti a bude přesvědčený o své užitečnosti pro úspěch firmy.

MIX PRODEJNÍCH KANÁLŮ

V rámci celkové firemní strategie se důkladně věnujeme oblasti obchodu. Každá služba, produkt, či řešení vyžaduje svoji optimální prodejní strategii. Tím máme na mysli, jak co nejúspěšněji prodat, vygenerovat pozitivní marži a mít loajálního a spokojeného zákazníka.

Doporučíme Vám optimální mix přímého, nepřímého prodeje v kombinaci s online. Máme osobní prokazatelné manažerské zkušenosti s prvotřídními výsledky. Neslibujeme, dodáváme.

Navržená opatření zrealizujeme
a osobně odřídíme

Struktura a harmonogram poradenských služeb

 • Zrealizujeme audit stávajícího stavu s ohledem na předmět podnikání a budoucí obchodní a firemní strategii společnosti
 • Navrhneme optimalizace a alternativy transformačních řešení ve všech oblastech firemního řízení
 • Zpracujeme realizační strategii včetně rizikové analýzy a implementačního plánu
 • Sami vše odřídíme, nebo zajistíme koordinaci při implementaci zvolených řešení a postupů
 • Předložíme verifikaci očekávaných efektů

Administrace výběrových řízení

Naše služby v jednotlivých oblastech jsou dodávány jako ucelené řešení. Jako příklad uvedeme výběrové řízení formou jednacího řízení s uveřejněním pro energeticky úsporný projekt realizovaný metodou EPC: na základě technických a ekonomických podkladů a po konzultaci s klientem identifikujeme a případně revidujeme příležitosti pro trvalé energetické úspory. Připravíme zadávací dokumentaci pro jednací řízení s uveřejněním a zajistíme všechny zákonné administrativní náležitosti. Po ověření kvalifikace zahájíme a řídíme vícekolová jednání za účasti zadavatele a jednotlivých kvalifikovaných účastníků, pro zajištění technicky optimálního řešení a ekonomicky nejvýhodnější nabídky pro klienta. Po vyběru vítězného dodavatele poskytneme zákazníkovi komplexní podporu v rámci kontraktačních jednání.

 

Využijte našich služeb, pomůžeme Vám růst...

Řízení dle zákona ZZVZ

Pro zadavatele zrealizujeme jakýkoliv typ zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek - otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem, podlimitní řízení.

Z procesního hlediska se jedná zejména o: zpracování návrhu zadávacích podmínek, zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, vypracování oznámení k zadávacímu řízení a administrace v elektronickém nástroji, rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek, případné jednání s uchazeči, vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky, zajištění oznámení o vyloučení uchazeči, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům, zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům do informačního systému veřejných zakázek.

Zadávací řízení pro EPC projekty

Zajistíme kompletní přípravu a realizaci jednacího řízení s uveřejněním pro úspěšnou realizaci projektů EPC a EC.
Součástí služby je administrativní, technická a právní podpora při jednání s uchazeči, případně konzultace pro jednání s ÚOHS.

Výběrová řízení pro dotační projekty

V souladu s pravidly pro poskytování dotací zajistíme výběr dodavatele díla, které je předmětem žádosti o dotaci.
Garantujeme bezchybný proces, jehož výsledek obstojí před případnou revizí ze strany gestora dotace.

Bezpečně vás provedeme
mezi paragrafy

Napište nám
Pavel Spilka
Tel.: +420 602 609 157
E-mail: pavel.spilka@loydgroup.cz
Linkedin: pavelspilka
Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@loydgroup.cz
Linkedin: liborprouza