Certifikáty

  1. 01 Energetický audit Zobrazit
  2. 02 Dotační management Zobrazit
  3. 03 Zadávací řízení Zobrazit
  4. 04 Nový zákon o ZVZ Zobrazit
  5. 05 Oceňování nehmotných aktiv Zobrazit

Reference

Veolia Energie ČR, a.s.

Zajištění dotačního poradenství a managementu pro projekty úspor energií v SZT a pro projekty Smart Grids. pro společnosti ve skupině Veolia.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Realizace krizového a transformačního managementu dceřinné společnosti holdingu ŠKODA TRANSPORTATION a.s..

TATRA TRUCKS a.s.

Vypracování energetických auditů a posudků. Administrace výběrových řízení na energeticky úsporné projekty.

Česká zbrojovka a.s.

Vypracování energetických auditů a posudků a technické asistence.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Zajištění technického energetického poradenství pro výběrová řízení na energeticky úsporné projekty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Externí hodnocení projektů předkládaných s žádostí o dotaci v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace.

OPERÁTOR ICT, a.s.

Poradenské služby a administrace výběrového řízení pro projekty metodou EPC.

Středočeský kraj

Analýza energeticky úsporných opatření na hmotném majetku kraje a zřizovaných a zakládaných organizací. Výběrová řízení JŘSU pro projekty metodou EPC.

Jihočeský kraj

Zajištění dotačního poradenství a managementu pro energeticky úsporné projekty metodou EPC. Realizace energetické koncepce kraje. Výběrová řízení JŘSU pro projekty metodou EPC.

Nemocnice na Homolce

Zajištění dotačního poradenství pro energeticky úsporný projekt na objektech nemocnice z programu OPŽP. Administrace výběrového řízení JŘSU.

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Zajištění dotačního poradenství a managementu pro realizci projektů následné zrdavotnické péče.

Nemocnice Jablonec nad Nisou

Zajištění dotačního poradenství a managementu pro realizci projektů následné zrdavotnické péče.

Národní energetický klastr

Konzultační činnost a tvorba odborné studie projektu Energeticky nezávislý kraj.

Jablonecká energetická a.s.

Zajištění transformačního managementu společnosti při změně majetkové účasti statutárního města a realizaci decetralizace zásobování tepelnou energií. Dotační poradenství a management revitalizace CZT, energetický management, služby projektového řízení a koordinace, realizace výběrového řízení.

Město Písek

Důkladná prověrka budov a areálů mateřských a základních škol v majetku Města Písek s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC. Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály mateřských a základních škol v majetku Města Písek.

Město Hronov

Důkladná prověrka objektů a budov v majetku Města Hronov s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC. Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály v majetku Města Hronov.

OnSite Power Holding a.s.

Zajištění vstupu investora pro financování start-upu na dodávky a realizace mikroelektráren.

SECURITAS ČR

Technický a cenový audit v oblasti ICT, realizace výběrového řízení na dodavatele řešení.

HS FLamingo s.r.o.

Dotační poradenství týkající se projektového záměru revitalizace nevyužitého objektu pro rozvoj a inovaci podnikatelských aktivit v rámci Operačního programu ROP NUTS II Severovýchod.
Dotační poradenství týkající se projektového záměru zavedení marketingových inovací metod prodeje a distribuce v rámci programu PORADENSTVÍ Operačního programu Podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru zefektivnění dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci programu ICT V PODNICÍCH Operačního programu Podnikání a inovace.
Dotační poradenství týkající se projektového záměru vybudování školícího střediska v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA Operačního programu Podnikání a inovace.

Inter Cars Česká republika s.r.o.

Technický a cenový audit v oblasti ICT, realizace výběrového řízení na dodavatele řešení.

Aliance

A.e.M.

Od 1.1.2012 jsme kolektivními členy Asociace energetických manažerů, nezávislého, nevládního a neziskového sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Hlavním posláním asociace je zajišťování informovanosti svých členů a energetické veřejnosti, předávání vzájemných zkušeností z průmyslového využití energie, aktivní účast při tvorbě legislativních norem a tvorbě energetické politiky České republiky, zasazování se o trvale udržitelné životní prostředí, organizace výuky a školení.

AEA

Od 1.1.2012 jsme kolektivními členy Asociace energetických auditorů. Cílem asociace je sdružování osob, jejichž odborným zájmem je provádění energetických auditů, udržování vysoké úrovně prováděných energetických auditů uplatňováním svého vlivu, vzděláváním a dalšími aktivitami a aktivní účast při vytváření legislativních podmínek pro činnost energetických auditorů.

NEK

Mezi své členy nás 1.1.2012 přijal Národní energetický klastr, občanské sdružení firem a institucí, které výrazným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky Moravskoslezského kraje. Cílem klastru je spolupráce na energetické koncepci České republiky a podpora implementace legislativy EU do národní legislativy, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, propagace a výchova k energetickým úsporám a aktivní spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům.

APES

Dne 6.10.2011 jsme se stali řádnými členy APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb, která sdružuje společnosti ESCO (Energy Service Companies), usilující o snižování konečné spotřeby energie v energetických hospodářstvích svých koncových klientů. Nejznámější k tomu používanou metodou je EPC (Energy Performance Contracting), kdy poskytovatel energetických služeb dodává na klíč komplexní službu, vč. zajištění financování úsporných opatření a garance maximálních úspor ve spotřebě energie.

Napište nám
Pavel Spilka
Tel.: +420 602 609 157
E-mail: pavel.spilka@loydgroup.cz
Linkedin: pavelspilka
Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@loydgroup.cz
Linkedin: liborprouza